Disclaimer

De informatie op deze site is onderworpen aan een Verklaring inzake aansprakelijkheid, een Verklaring inzake het auteursrecht.

Het feit dat u deze site bezoekt, impliceert dat u deze Verklaringen onvoorwaardelijk aanvaardt en doet geen enkele juridische band tussen u en HR Rail ontstaan.

U wordt vriendelijk verzocht vooraf op elk van de betrokken clausules, zonder uitzondering, te klikken en er kennis van te nemen.

In geen geval kunt u als bezoeker van deze site enig recht laten gelden indien u zou nalaten dit te doen.

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van deze website te verkrijgen (“screen scraping”) is verboden, behoudens expliciete toestemming van de beheerder.

HR Rail behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod.

VERKLARING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

Via de site https://jobs.hr-rail.be/HRRail, wenst HR Rail u zo goed mogelijk te informeren over de onderneming zelf en over de producten en diensten die ze aanbiedt.

Deze site geeft onder meer de mogelijkheid om sommige producten en diensten aan te kopen via internet of via e-mail met HR Rail te communiceren zodat we u diensten kunnen aanbieden die aan uw verwachtingen voldoen. Met deze website wordt geen publicitair doel nagestreefd.

Het is de bedoeling van HR Rail dat de informatie die zij op haar site verstrekken, actueel en juist is.

Ondanks alle inspanningen van HR Rail, kan deze informatie die u gratis ter beschikking wordt gesteld, tikfouten, technische en andere fouten bevatten. Deze informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijkerwijs universeel, volledig, exact of bijgewerkt zijn.

Deze website is niet meer dan een hulpmiddel, hoe waardevol dat ook mag zijn.

Aarzel niet om contact op te nemen met de Centrale Examencommissie van de Spoorwegen op het nummer 0800/35 116 waar medewerkers van HR Rail u de gevraagde inlichtingen zullen verstrekken.

Deze site, alsook alle informatie die zij bevat, kan te allen tijde gewijzigd worden door HR Rail zonder voorafgaande kennisgeving. Zodoende wordt u geïnformeerd over de allerlaatste wijzigingen.

Deze website kan ook, voor uw gebruiksgemak en louter ter informatie, links naar externe websites bevatten waarover HR Rail niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor ze alle aansprakelijkheid afwijst, ook al heeft ze de link zelf aangemaakt of aanvaard.

HR Rail vestigt er uw aandacht op dat zij in geen geval, behalve in geval van opzettelijke fout van haar kant, en op geen enkele manier, aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledig, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan (bv. gemiste aansluitingen enz.).

HR Rail kan evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt (bv. virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, winstderving enz.).

HR Rail kan, ten slotte, evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor onderbrekingen, van welke aard ook, of voor schade die daaruit zou voortvloeien. 

VERKLARING INZAKE HET AUTEURSRECHT

HR Rail besteedt bijzonder veel aandacht en zorg aan de inhoud en vorm (lay-out) van hun site om u, als bezoeker, teksten, tekeningen, foto's en modellen, enz. van een hoogstaande kwaliteit te kunnen aanbieden.

Haar logo's en handelsbenamingen zijn ook wettelijk beschermd.

HR Rail verbiedt daarom aan elke bezoeker van deze site de teksten, tekeningen, foto's, modellen, grafieken, logo's, handelsbenamingen, en andere bestanddelen die op deze site voorkomen, te gebruiken, te reproduceren, te displayen, te vertonen, te verwijderen, enz., ook gedeeltelijk of in herwerkte vorm, en ongeacht of dit elektronisch, mechanisch dan wel op welke andere wijze ook gebeurt, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van HR Rail.

In bepaalde gevallen is het evenwel toegelaten een link te leggen naar deze site. Klik op de zin "Hoe maak ik een link naar de jobsite van HR Rail?" om meer te weten te komen over de voorwaarden.

Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat het leggen van een link, geen afbreuk doet aan het verbod om logo's enz. te kopiëren of te reproduceren of te displayen enz.

Inbreuken op wat voorafgaat kunnen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging, onverminderd de mogelijkheid die HR Rail heeft om een schadevergoeding te eisen.