Charter Diversiteit van de Belgische Spoorwegen

Context

De Belgische Spoorwegen (NMBS, Infrabel en HR Rail) kennen een grote verscheidenheid aan personeelsleden. Er zijn de verschillende beroepscategorieën en profielen, met elk hun eigen specifieke functie, takenpakket en verantwoordelijkheden. Deze worden ingevuld door mensen met eveneens verschillende achtergronden, elk met hun eigen voorkeuren, beperkingen, talenten en competenties. Dit maakt dat we beschikken over een grote diversiteit aan persoonlijkheden, ideeën en visies. We zijn ervan overtuigd dat deze gedifferentieerde samenstelling van ons personeel een belangrijke troef tot succes van onze ondernemingen vormt.

Met dit charter diversiteit willen de Belgische Spoorwegen dan ook een krachtige boodschap uitdragen; een boodschap van ontvankelijkheid, openheid en inzet ten voordele van diversiteit en de daarmee onlosmakelijk verbonden inclusiviteit binnen de Belgische Spoorwegen om op die manier, als openbare dienstverlener, bij te dragen tot de integratie in onze hedendaagse maatschappij.

De ondertekenaars van dit charter Diversiteit van de Belgische Spoorwegen verbinden zich ertoe om:

  • Elk ongerechtvaardigd onderscheid gebaseerd op onder meer volgende criteria te verbieden: nationaliteit, afkomst, zogenaamd ras, huidskleur, nationale of etnische afstamming, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen (of financiële middelen), burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, huidige en toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst, taal, geslacht, gender, …
  • Voortdurend ondersteuning te bieden aan initiatieven en acties zodat het personeel door opleiding en communicatie steeds nauw betrokken blijft bij het inclusiviteits- en diversiteitsbeleid van de Belgische Spoorwegen, waardoor we kunnen garanderen dat iedereen gelijke kansen krijgt.
  • Het inclusiviteits- en diversiteitsbeleid in de praktijk verder te zetten waarin er appreciatie is voor de prestaties van elk personeelslid en waar er ruimte is voor ontwikkeling en ontplooiing van zijn competenties en talenten, rekening houdend met zijn rechten en verplichtingen, van de bestaande reglementering van toepassing in zijn werkomgeving.
  • Diversiteit is dus een troef om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.
  • Erover te waken dat de reeds bestaande diversiteit onder alle niveaus van de personeelsleden van de Belgische Spoorwegen nog meer wordt ondersteund in haar inclusie en integratie, zodat we een krachtige weerspiegeling kunnen zijn van de Belgische samenleving.

Wij vragen tevens aan onze stakeholders om dit charter Diversiteit te respecteren in de omgang met onze personeelsleden.

Charter diversiteit