Laden...

Head of Controlling & Reporting

Job ID:  8263
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE Brussel-Zuid, BE

 

DE JOB

 

De Head of Controlling & Reporting is verantwoordelijk voor het opstellen en het opvolgen van de jaarlijkse begrotingen, meerjareninvesteringsplannen (ongeveer 1 miljard euro per jaar) en ondernemingsplannen (ongeveer 1,4 miljard euro per jaar). Hij/zij stelt daartoe maandelijkse adequate en business georiënteerde rapporten op zowel over de investeringen als over de exploitatieresultaten conform de algemeen aanvaarde boekhoudkundige standaarden, alsook de ESR-regels van toepassing op de boekhouding van de Belgische Staat. 

 

Hij/zij garandeert dat de diverse inkomstenbronnen van Infrabel op de meest efficiënte wijze conform de wettelijke verplichtingen worden aangewend en biedt alle financiële ondersteuning in het definiëren van de benodigde inkomsten en de juiste mix van de diverse inkomstenbronnen (overheidsdotaties, Europese subsidies, commerciële inkomsten). Hij/zij onderhoudt daartoe ook goede contacten met de diverse subsidiërende overheden. 

 

De Head of Controlling & Reporting bouwt een goede vertrouwensrelatie op met de andere directies en biedt hen alle financiële ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van de investerings- en exploitatiebegrotingen aan zodat de projecten op een kostenbewuste en efficiënte wijze met eerbiediging van de budgettaire limieten worden gerealiseerd. Hij/zij helpt hen bij het maken van de noodzakelijke arbitrage (o.a. door het ter beschikking stellen van analyses van de inkomsten en uitgaven, het opstellen van business cases en hun opvolging e.d..) en zorgt ervoor dat deze arbitrage op een gebruiksvriendelijke en desgevallend autonome wijze met eerbiediging van de hen ter beschikking gestelde budgetten door hen kunnen worden doorgevoerd via de IT-systemen van Infrabel.

 

 

Opstellen van de meerjareninvesterings- en ondernemingsplannen en de jaarlijkse begrotingen

 

 • Opstellen van de meerjareninvesterings- en ondernemingsplannen in coördinatie met de dienst Strategy en de dienst Treasury; bepalen van de daartoe nodige financiële middelen en van de juiste mix van inkomstenbronnen (federale dotaties en fondsen, gewestelijke financieringen, Europese subsidie, prefinancieringen, commerciële inkomsten) en daartoe onderhandelingen voeren met de financierende overheidsinstanties
 • Opstellen van de jaarlijkse investerings-en exploitatiebegroting in overeenstemming met het meerjareninvesterings- en ondernemingsplan, dit in coördinatie met de dienst Strategy en de dienst Treasury
 • Opstellen van de financiële plannen en begrotingen conform BGAAP en ESR-regels en de wettelijke en contractuele bepalingen toepasselijk op Infrabel (beheerscontract, gewestelijke verdeelsleutel), inclusief de toepasselijke wettelijke termijnen
 • Opstellen van eventuele besparingsplannen in samenspraak met de betrokken directies
 • Uitwerken van een business casemodel en invoeren van Zero Based Budgetting
 • Uitvoeren van doorgedreven analyses van specifieke inkomsten en uitgavencategorieën en hun achterliggende realiteit ter voorbereiding en objectivering van de nodige begrotingsbeslissingen
   

 

Opvolgen van de jaarlijkse begrotingen

 

 • Opstellen van maandelijkse adequate en business georiënteerde rapporten over de uitvoering van de investerings- en exploitatiebegroting
 • Uitoefenen, dankzij het team van Financial Business Partners, van een a priori controle op de uitgaven van de onderneming om na te gaan of deze conform de budgetten zijn 
 • De beheersorganen tijdig waarschuwen in geval van aanzienlijke afwijkingen van de budgetten en gepaste oplossingen voorstellen om terug te keren naar het financiële referentiekader
 • Erover waken dat de toepasselijke regionale verdeelsleutel voor de toewijzing van investeringen wordt nageleefd door proactief en passend te handelen naar de directies en belanghebbenden en geschikte maatregelen voorstellen aan de beheersorganen in geval van afwijkingen
 • Erop toezien dat Infrabel tijdig beschikt over de inkomsten voorzien in de begrotingen (overheidsdotaties, diverse fondsen, Europese subsidies, gewestelijke financieringen, commerciële inkomsten) en daartoe de nodige initiatieven ondernemen
 • Opstellen van de wettelijk of contractueel vereiste financiële rapporten aan de subsidiërende overheden; onderhouden van goede contacten met deze overheden ten einde de kostenefficiëntie van deze rapporteringen te verzekeren
   

 

Financiële omkadering van de andere directies

 

 • Op punt stellen en opvolgen van het financieel projectmanagement met het oog op het nemen van economisch verantwoorde beslissingen en een kostenefficiënte, budgetconforme en desgevallend rendabele uitvoering van de diverse projecten
 • Verstrekken van financiële ondersteuning aan elke directie, zoals het formuleren van adviezen aan en het opstellen van business-georiënteerde rapporten aan de directies met het oog op een beter financieel beheer en op hun responsabilisering, het onderhouden en toepassen van het analytisch model voor de berekening van de directe kosten als element van de infrastructuurvergoeding, het berekenen van de financiële impact van initiatieven die overwogen worden, inclusief deze met betrekking tot de sociale onderhandelingen en het beheer van de filialen van Infrabel
 • Drijvende kracht zijn voor de verdere digitalisering van de financiële processen van I-FBA.2, rekening houdend met de gebruiksvriendelijkheid en werklast voor de interne klanten en de interdependentie met de andere IT-toepassingen binnen het bedrijf
   

 

De dienst Controlling & Reporting aansturen en leidinggeven aan de directe en indirecte medewerkers ervan

 

 • Leidinggeven aan de medewerkers van de dienst Controlling & Reporting
 • De strategische en operationele doelstellingen voor de dienst bepalen
 • De taken van de medewerkers plannen en organiseren
 • Erover waken dat de resultaten (dossiers, projecten, enz.) worden bereikt, de activiteiten opvolgen en aanpassen
 • Waken over een transversale werking met de andere directies en diensten 
 • De directe medewerkers motiveren en coachen en hen ondersteunen in hun groei en ontwikkeling
   

JOUW PROFIEL

 

•    Je beschikt over een masterdiploma met een specialisatie in een financiële of economische richting
•    Je hebt minstens 8 jaar ervaring in het financieel domein
•    Ervaring in het aansturen van een team is een must
•    Je bent diplomatisch, assertief en klantgericht
•    Je innoveert en kan een visie ontwikkelen
•    Je bent stressbestendig
•    Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, het Frans en het Engels
 

ONS AANBOD

 

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein

DE WERKOMGEVING

 

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van de volledige spoorweginfrastructuur in België; dat zijn 3.600 km spoorlijnen, 5.905 km elektrische bovenleiding en ook 11.769 kunstwerken (bruggen en tunnels). Daarnaast regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer. Samen met zo’n 11.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

 

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprekken en assessment > Welkom bij Infrabel!

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

 

Voor meer informatie over de selectieprocedure:


David Stuvers – Talent Advisor
david.stuvers@infrabel.be // 02 432 52 09  

 

Voor meer informatie over de functie:


Carla Janssens – HR Business Partner
carla.janssens@infrabel.be 

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox.

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen), vóór je tewerkstelling.