Privacyverklaring bij selectie en werving vanaf 25/09/2023

De verzameling en de verwerking van persoonsgegevens bij selectie en aanwerving gebeurt worden conform aan de Belgische en Europese privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (1) gedaan. 

De vorige Privacy Verklaring kan hier terug gevonden worden.

Onze privacy verklaring met betrekking tot employer branding kan u hier terugvinden. Meer info over onze pricavy verklaring met betrekking tot onze (job)events kan u hier raadplegen.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens in het kader van selectie en aanwerving is HR RAIL, NV van publiek recht, Frankrijkstraat 85, 1060 Sint-Gillis, België, met ondernemingsnummer 0541.691.352.

U kunt met HR Rail contact opnemen via het e-mailadres railjobs@hr-rail.be of via het onderstaandevolgende postadres:

HR Rail
H-HR.05
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel”

WAARVOOR GEBRUIKT HR RAIL UW GEGEVENS (doeleinde en wettelijke basis)?

HR Rail verwerkt de gegevens die u verstrekt om uw kandidatuur en uw geschiktheid te evalueren in het kader van voor een betrekking te evalueren.
Indien Als u wordt geselecteerd, dan zullen worden uw gegevens ook worden gebruikt voor de formaliteiten die nodig zijn voor uw aanstelling als statutaire medewerker of het sluiten van uw arbeidsovereenkomst indien als u wordt aangenomen als contractuele medewerker.

HR Rail handelt in het kader van haar zijn wettelijke opdracht (2), namelijk de aanwerving, selectie en terbeschikkingstelling van personeel voor de vennootschappen van de Belgische Spoorwegen spoorwegmaatschappijen: Infrabel en NMBS.
Infrabel en NMBS zijn de feitelijke werkgevers van het personeel dat HR Rail ter beschikking stelt.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wije verwerken de volgende categorieën van gegevens: 

  • Identificatie- en contactgegevens: zoals naam, titel, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer (facultatief) en uw paswoord.
  • Persoonlijke bijzonderheden: zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
  • Academisch curriculum: zoals een overzicht van de bezochte scholen, instellingen, universiteiten, aard van de gevolgde cursussen, beoogde diploma’s, examenresultaten, overige behaalde diploma’s, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt.
  • Gegevens over beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen, speciale licenties (bestuurder, ...).
  • Professionele ervaring
  • Uitslagen van testen: zoals testen voor certificatie voor bepaalde beroepen en uitslagen van proeven en examens.
  • Indien de betrekking het strikt vereist houden wij fysieke kenmerken bij zoals lengte en gewicht.

Wij wijzen u erop dat uw beslissing besluit om bepaalde, in het kader van de wervingsprocedure verplichte of gevraagde gegevens niet te verstrekken, invloed kan hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan het wervingsproces.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Enkel Alleen geautoriseerd personeel van HR Rail dat betrokken is bij uw sollicitatie- en rekruteringsproces heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Ze hebben enkel toegang tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun functie naar behoren uit te oefenen.


In het kader van de selectieprocedure kan het zijn dat HR Rrail uw gegevens moet overdragen of inzage moet geven aan de medewerkers van de feitelijke werkgever bij wie u gesolliciteerd heeft op een open functie. Dit betreft enkel het personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de selectieprocedure en binnen de grenzen die nodig zijn voor hun tussenkomst.

Voor meer informatie over hoe de feitelijke werkgever omgaat met persoonsgegevens, verwijzen we naar zijnhun privacyverklaring.

In geval van aanwerving, zullen uw gegevens ook gecommuniceerd worden aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de nodige formaliteiten voor uw indiensttreding, ongeacht of deze tot HR Rail dan wel tot uw feitelijke werkgever behoren.
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VDAB, FORAM, Actiris of Bruxelles Formation (de regionale arbeidsbemiddelingsinstanties van de overheid) met het oog op het aanbieden van een voorafgaande relevante opleiding, georganiseerd in nauwe samenwerking met de Spoorwegen, om uw slaagkansen in het wervingsproces te maximaliseren.
Indien we selectiekantoren of assessment centers gebruiken om uw kandidatuur te behandelen, geven wij aan deze organisaties de gegevens door die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun missie.
Deze organisaties verwerken uw gegevens volgens de geldende wetgeving, betreffende de verwerking van persoonsgegevens. We verwijzen u door naar de privacy verklaringen van die organisaties voor meer details.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

Indien u aangeworven wordt, zal HR Rail uw gegevens opslaan zolang u in dienst blijft en voor zolang de gegevens nodig zijn om aan haar verplichtingen als werkgever te voldoen. 

Indien u niet aangeworven wordt, zal HR Rail uw profielgegevens opslaan zolang u besluit uw profiel te behouden.

Wat uw sollicitatiegegevens betreft, deze worden deze bewaard gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan enkele van onze wettelijke verplichtingen (zoals de uitsluitingsperioden die van toepassing zijn op bepaalde sollicitaties) of gedurende de geldigheidsduur van uw kandidatuur (maximum 24 maanden in een wervingsreserve)

Ze worden anoniem gemaakt 24 maanden nadat uw kandidatuur in het eindstatuut werd geplaatst (bv. : einde aanwervingsreserve, niet weerhouden, …)

Deze geanonimiseerde gegevens worden bewaard voor statistische doeleinden maar zullen niet langer toelaten u te identificeren als kandidaat.

TOEGANG KRIJGEN TOT UW GEGEVENS EN DEZE LATEN VERBETEREN OF WISSEN

U hebt steeds het recht om inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken, en deze te laten verbeteren.
U kunt daartoe contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het e-mailadres railjobs@hr-rail.be, of op onderstaand postadres:
     HR Rail
     H-HR.05
     Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel”

De gegevens van uw profiel kan u overigens zelf aanpassen via de website waar u deze hebt ingegeven.

Als u niet wordt aangeworven, en in zoverre HR Rail niet gebonden is aan wettelijke verplichtingen, kan u ook vragen om uw gegevens te wissenverwijderen. Een aantal resultaten van proeven en examens kunnen we niet wissen omdat deze latere sollicitaties beïnvloeden.
In het geval u uw gegevens laat wissen kan HR Rail niet meer reageren op eventuele latere verzoeken die u indient om uw rechten uit te oefenen.

TOESTEMMING

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken tot verdere verwerking van gegevens die gebaseerd is zijn op uw toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

DE CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN HR RAIL


Voor Uuw vragen of verzoeken betreffende de uitoefeningen van uw rechten kunnent u worden gericht altijd beroep doen op aan de functionaris voor gegevensbescherming van HR -Rail:

  • per e-mail op het e-mailadres “dataprotection@hr-rail.be”;
  • tijdens de werkuren per telefoon op het intern nummer 911 25276,
  • of op het onderstaand postadres:        

            HR Rail
            10.04 HR.003 Information Security & Data Protection Office
            Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

KLACHT BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Voor elke klacht m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich ook wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (3).

GERELATEERDE BEHANDELINGEN

1) Informatie over vacatures, professionele evenementen, wedstrijden:

Als u bij het aanmaken van uw profiel ervoor heeft gekozen om geïnformeerd te worden over vacatures, professionele evenementen, banen voor studenten en wedstrijden, houd er dan rekening mee dat uw contactgegevens in deze context door InfrabelNFRABEL worden verwerkt.

Voor meer informatie over hoe InfrabelNFRABEL persoonsgegevens verwerkt, verwijzen we u door je naar de privacyverklaring op haar site Infrabel.be.

2) Cookies

Voor alle informatie met betrekking tot de cookies die op deze site worden gebruikt, verwijzen wij u door naar het cookiebeleid.
 

Disclaimer

U wordt verzocht zelf (in uw cv, uw correspondentie, uw sollicitatiegesprekken) geen gegevens te verstrekken waaruit uw raciale of etnische afkomst, uw politieke opvattingen, uw godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakorganisatie blijken, noch waarin persoonsgegevens betreffende uw seksuele leven of gezondheid voorkomen. Doet u dit toch, dan zal u geen verhaal hebben tegen HR Rail.

_______________________________________________________

(1) VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
(2) Wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen

Versie van toepassing vanaf 29/03/2021