Head of Rolling

Job ID:  20485
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Senior

 

DE JOB

Als Head of Rolling Infrabel zie je toe op de functionele ondersteuning van het besturingspersoneel van Infrabel en de naleving van de wettelijke verplichtingen ter zake (regelgeving betreffende de besturing, opleiding, monitoring van de competenties, ...). Je bepaalt en implementeert de visie, de strategie en het beheer inzake de aankoop en het onderhoud van het locomotievenpark, de “On Track Machines” (OTM) en wagons van Infrabel. Je bent de centrale “Tractie”-verdeler en beheert het gecentraliseerde rollend materieel. je beheert de overeenkomsten betreffende deze verschillende resultaatdomeinen. Je zorgt ervoor dat de arbeidsvergunningen van Infrabel voor het rollend materieel worden afgeleverd en je verleent daarbij de nodige ondersteuning; je stelt de technische voorschriften betreffende de aflevering van de arbeidsvergunningen op, waarin je de door de betrokken entiteiten verwachte operationele ontwikkelingen integreert.

 

 • Je helpt in het kader van de uitvoering van het business plan van de directie Operations van Infrabel mee de strategische doelstellingen van Asset Management formuleren, je vertaalt deze in de prioritaire doelstellingen van “Rolling” en zet ze om in concrete projecten, en je zorgt ervoor dat de doelstellingen binnen ‘Rolling” worden gerealiseerd. Je helpt zo goed mogelijk de strategische doelstellingen van Asset Management realiseren.

 

 • Je leidt de verschillende projecten met betrekking tot “Rolling” en de daaraan verwante activiteiten, je legt de prioriteiten vast, je beslist welke middelen worden toegekend en ziet erop toe dat deze optimaal worden toegewezen, je volgt de voortgang van de projecten van je entiteit en/of transversale projecten op en beoordeelt deze, teneinde de strategische doelstellingen van “Rolling” en de organisatie te realiseren.

 

 • Je geeft leiding aan en inspireert gemengde en multidisciplinaire teams, je ziet erop toe dat de medewerkers autonoom kunnen werken en hun kennis, vaardigheden en knowhow voortdurend ontwikkelen om hun competenties op peil te houden en te benutten en om de goede werking van de entiteit te verzekeren.

 

 • Je bepaalt en stuurt de projecten en activiteiten met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke verplichtingen inzake de uitoefening van de veiligheidsfunctie van “treinbestuurder”. Je ziet toe op de uniforme toepassing van de regelgeving betreffende de besturing en, wat het besturingspersoneel betreft, verleen je je medewerking bij de onderzoeken naar aanleiding van de SPAD’s (“signal passed at danger”) alsook bij de uitvoering van het actieplan betreffende de SPAD’s, zodat er overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de Spoorcodex steeds gecertificeerd besturingspersoneel beschikbaar is.

 • Je bepaalt en stuurt de projecten en activiteiten met betrekking tot de aankoop en homologering van het rollend materieel, de aankoop van licht gemotoriseerd gereedschap en meetsystemen, en de revisie van rollend materieel en het onderhoud van het rollend materieel. Je bent wat de OTM’s betreft verantwoordelijk voor de handhaving van de certificering van Infrabel als ECM (“Entity in Charge of Maintenance”) (de coördinatie, bepaling en uitvoering van het onderhoudsplan). Je ziet er daarbij op toe dat de wettelijke en specifieke controles voor de OTM’s worden uitgevoerd door een erkende instantie overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Ten slotte stuur je de projecten en activiteiten aan opdat de betrokken spoorassets optimaal beschikbaar zijn.

 

 • Je bepaalt en stuurt de activiteiten met betrekking tot het gebruik van het gecentraliseerde rollend materieel van Infrabel, het beheer van het wagenpark van Infrabel en het gebruik van de contractueel vastgelegde middelen. Je fungeert als centrale “Tractie”-verdeler (besturing, locomotieven, OTM's en wagons). Je bepaalt en ijkt het Meerjareninvesteringsplan dat gericht is op de vernieuwing en/of de ontwikkeling van het park van het rollend materieel van Infrabel om te beantwoorden aan de behoeften van de operationele entiteiten of de gecentraliseerde cellen door een kwaliteitsvolle en robuuste dienstverlening aan te bieden.

 

 • Je bepaalt en stuurt de projecten en activiteiten met betrekking tot de aflevering van de arbeidsvergunningen voor het rollend materieel van Infrabel en aannemers dat op buiten dienst gestelde sporen rijdt en diensten uitvoert, met betrekking tot de opmaak van en aanpassingen aan de technische voorschriften betreffende de aflevering van de voornoemde arbeidsvergunningen (korte-, middellange- en langetermijnvisie) en de exploitatieprocedures betreffende het betrokken rollend materieel alsook de kwalificatie van het bedieningspersoneel. In dit opzicht ben je voor de aannemers de referentiepersoon die toeziet op de naleving van de wettelijke verplichtingen en veiligheids- en kwaliteitsnormen waaraan het rollend materieel moet voldoen, en die ondersteuning en begeleiding biedt bij de keuze van het meest geschikte rollend materieel, teneinde te beantwoorden aan de (toekomstige) operationele behoeften van Infrabel.

 

 • Je stimuleert, ondersteunt en vertegenwoordigt een cultuur en organisatie die initiatief aanmoedigt en de continue verbetering van diensten, processen, procedures, methodologieën en gereedschap binnen je entiteit ambieert. Je begeleidt de medewerkers om de efficiëntie van de entiteit te verhogen en de door de organisatie gewenste veranderingen in te voeren.
   

 • Je bouwt een netwerk van interne en externe contacten uit en benut deze contacten. Je legt verbanden tussen je verschillende activiteitendomeinen en de stakeholders, benut en faciliteert die verbanden, met name binnen de directie Operations van Infrabel, de andere directies van Infrabel en de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken met de bedoeling de samenwerking te optimaliseren, te anticiperen op veranderingen binnen je eigen activiteitendomein en/of de stakeholders en deze te stimuleren, teneinde de belangen van de organisatie te verdedigen.

 

 • Je houdt je voortdurend op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen binnen je activiteitendomein en binnen je entiteit. Je gaat actief op zoek naar alle relevante informatie om risico's en opportuniteiten die gevolgen hebben voor je entiteit, in kaart te brengen en om te anticiperen op marktontwikkelingen.

 

Dit is een functie niveau Dienstchef volgens het loopbaanplan et van klasse 2 volgens het (nieuwe) Reward Plan.

JOUW PROFIEL

 • Je hebt een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt 15 jaar professionele ervaring.
 • Je hebt een goede kennis van de Spoorcodex (aspecten in verband met de besturing en het rollend materieel), de Europese wetgeving voor ECM’s (“Entity in Charge of Maintenance”) en TSI’s (“Technical Specifications for Interoperability”): OPE (OPErations voor besturingspersoneel), LOC & PAS (LOComotives & PASsengers voor locomotieven) en WAG (WAGons voor wagons), en de Belgische wetgeving voor rollend materieel buiten en op rijpaden.
 • Je hebt een goede kennis van het veiligheidssysteem van Infrabel, in het bijzonder de aspecten die betrekking hebben op het rollend materieel en de besturing.
 • Je hebt succesvolle ervaring in het beheer van complexe projecten die een grote impact hebben op de organisatie, en in change management.
 • Je hebt ervaring in financieel beheer (het bepalen van investerings- en exploitatiebudgetten, facturatieprincipes, de analyse en het beheer van financiële risico’s) en je hebt een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Je spreekt perfect Frans of Nederlands en hebt een goede, actieve kennis van de andere taal. Daarnaast heb je een goede kennis van het technisch Engels.
   

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

ONS AANBOD

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein

DE WERKOMGEVING

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

WELKE STAPPEN DOORLOOP JE?

Solliciteer online > Analyse van je sollicitatie > We nemen contact met je op > Assessment center > Visiegesprek > Welkom bij Infrabel!

 

Heb je een beperking en heb je voor je sollicitatiegesprek redelijke aanpassingen nodig? Neem dan gerust contact met ons op.
 

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Marie-Pascale Dumont, Talent Acquisition Specialist | Tel: 02/212.88.43 | E-mail: mariepascale.dumont@infrabel.be

COMPETENTIES

Klantgerichtheid N2 : Bouwt een langetermijnrelatie uit met klanten en stakeholders
Resultaten nastreven N2 : Stimuleert en helpt anderen om uitdagende maar realistische doelstellingen te definiëren
Inspireren N2 : Communiceert een persoonlijk geïnspireerde visie voor Infrabel als geheel, bereikt een grote doelgroep en creëert op die manier een breed draagvlak voor de realisatie van deze visie
Overtuigen N2 : Positioneert zich dankzij geloofwaardigheid, expertise en aanpak als een gerespecteerde en onbetwiste gesprekspartner binnen het bedrijf
Coachen & ontwikkelen N2 : Richt zich op de ontwikkeling van de medewerker op lange termijn
Netwerken N2 : Identificeert intern en extern sleutelpersonen die, op basis van hun kwaliteiten, expertise en invloed, van grote waarde kunnen zijn voor het realiseren van specifieke bedrijfsdoelstellingen
Omgaan met emoties N2 (Reguleert het eigen ego en houdt rekening met de eigen gedachten en emoties om betere beslissingen te nemen en doelen efficiënter te bereiken in overeenstemming met de doelstellingen van het bedrijf.)
Visie implementeren N2 : Neemt de bedrijfsvisie en een eventuele afgeleide visie, als leidraad voor het bepalen van een beleid, strategie en doelstellingen op lange termijn voor [entiteit/project/vakgebied]
Visie ontwikkelen N2 : Heeft een goed zicht op interne en externe ontwikkelingen, trends en evoluties, ziet de ruimere impact en consequenties ervan en anticipeert hierop
Samenwerken N2 : Creëert en stimuleert een sfeer van vertrouwen, open communicatie, overleg, cohesie, betrokkenheid en consensus

Vergeet niet een profiel aan te maken via “Mijn Profiel”. Je kan er niet alleen je gegevens aanvullen, maar ook “job alerts” aanmaken volgens jouw interesses. Zo krijg je de nieuwe jobs die bij jou passen als eerste in je mailbox

 

Job ID:  20485
Locatie: 

Brussel/Bruxelles, BE

Studieniveau:  Master-niveau of gelijkwaardig
Ervaring:  Senior
Stien helpt mee om België spooroverweg-vrij te maken, door in de plaats bruggen of tunnels te bouwen.
Koen, technieker sporen bij Infrabel, vertelt hoe zijn werkdag eruit ziet.